Ksiądz Biskup z wielkim zainteresowaniem przyjął wiadomość o inicjatywie, która stawia sobie za cel zgromadzenie na modlitwie o pokój ludzi dobrej woli z różnych regionów świata, kultur i religii. Również wykorzystanie w tym celu środków nowoczesnej komunikacji społecznej zasługuje tu na wielkie uznanie. Dlatego Biskup Jan cieszy się bardzo, że słowa naszego Pana: „Błogosławieni czyniący pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9) znajdąuj również w naszych czasach zrozumienie oraz naśladowców. Współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi ludźmi, aby „czyniąc prawdę w miłości (Ef 4,15), łączyli się z ludźmi szczerze pokojowo usposobnionymi dla ubłagania i przywrócenia pokoju” KDK 78), pozwala patrzeć z większą nadzieją na pokojową przyszłość ludzkości.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II, w którym odnajdujemy chrześcijańskie podwaliny zaangażowania się na rzecz obrony i zachowania pokoju, kładzie to zadanie niejako na serca wiernych świeckich. We wspomnianej już Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele czytamy, że „Sobór przeto potępiwszy okropność wojny, pragnie w imię prawdziwego i wziosłego ideału pokoju wezwać gorąco chrześcijan, żęby z pomocą Chrystusa, sprawcy pokoju, współdziałali ze wszystkimi ludźmi dla umocnienia między nimi pokoju w sprawiedliwości i miłości oraz eby przysposabiali środki pokoju”. Wydaje się więc rzeczą jak najbardziej słuszną, aby inicjatywa na tym polu pozostała po stronie ludzi świeckich.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem w Chrystusie

Ks. Marcin Królik
Kanclerz

Kuria Diecezjalna w Gliwicach, Poland, 44-100 Gliwice, ul. Luzycka 1

Gliwice, 28.04.2016, Nr 680/16/N